Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Onderstaande tekst is van toepassing op alle activiteiten- en transacties van AdorableKidzz.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van AdorableKidzz:

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten van AdorableKidzz.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde goederen en diensten. Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen AdorableKidzz) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).
Door het gebruik van de internetsite van AdorableKidzz en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van AdorableKidzz zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en met het recht het aanbod binnen veertien dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 AdorableKidzz heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite van AdorableKidzz is verstuurd.
Klant en AdorableKidzz komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.


3. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
Alle prijzen zijn inclusief BTW, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.
AdorableKidzz kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-,zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Betaling
Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. Ideal, overboeking, Paypal of Creditcard via Mollie. Belgische klanten kunnen ook per Mr Cash/Bancontact betalen. Betalingen dienen ten allen tijde door Mollie goedgekeurd te zijn alvorens AdorableKidzz tot uitleveren overgaat.

5. Aflevering / Levertijd
AdorableKidzz streeft ernaar om binnen 1-3 werkdagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. AdorableKidzz is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden.
AdorableKidzz zorgt voor bezorging via My Parcel (gebruikt PostNL). Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar.
AdorableKidzz is niet verantwoordelijk voor door PostNL zoek geraakte bestellingen.
AdorableKidzz is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door AdorableKidzz gedragen.


Verzendkosten bedragen voor Nederlandse verzendingen €4,95.
 Voor Belgie en Duitsland, €6,95. Voor overige buitenlandse verzendingen worden hogere kosten in rekening gebracht.
AdorableKidzz is gerechtigd om - indien AdorableKidzz dit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering van haar verplichtingen daarvoor noodzakelijke derden in te schakelen.
De Klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Klant, behoudt AdorableKidzz zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder eventuele kosten van vervoer en opslag) door te berekenen aan de Klant.
Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde diensten/goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

6. Ruilen en herroepingsrecht
1. Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft deze te retourneren binnen 14 dagen. Uitgezonderd artikelen met een korting van meer dan 50% (deze kunnen niet meer worden geretourneerd of geruild).

Je hebt een wettelijke termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van de goederen om ons te laten weten dat je het product wil retourneren. Dit doe je door het artikel netjes in de originele verpakking te retourneren onder vermelding van een ordernummer of de naam waar de bestelling onder teruggevonden kan worden. Let op! In geval van extra korting (outlet) kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.

De retour mag worden verstuurd naar: 
Adorablekidzz
Lisdoddestraat 140
1433WH Kudelstaart

Vermeld bij het pakket je ordernummer of naam zodat we jouw retour snel kunnen verwerken. 

Retour kosten zijn altijd voor eigen rekening. 

2. Indien de Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt AdorableKidzz zorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.

3. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:

• Goederen niet binnen 14 dagen na levering bij ons binnen zijn.             

• Goederen beschadigd of gewassen zijn door de klant.

• De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.

• Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.

• De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. AdorableKidzz gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen worden niet in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van € 4,95 verzendkosten. Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant. 

 

Retour voorwaarden SALE en Speciale Acties:

Ook tijdens de SALE is niet goed gewoon geld terug, met enkele uitzonderingen:

  • Speciale acties of aanbiedingen als bijvoorbeeld Black Friday gelden andere voorwaarden indien expliciet vermeld bij de actie op dat moment
  • Artikelen met kortingen van meet dan 50% kunnen niet worden geretourneerd i.v.m. de extra korting die hoger is dan de inkoopprijs van onze artikelen.

BLACK FRIDAY 2022:

LET OP: Tijdens actie periodes als bijvoorbeeld BLACK FRIDAY gelden tijdelijk andere voorwaarden. 

- Verzenden is gratis vanaf 100 euro

- Korting is geldig vanaf het moment van de start van deze actie

 

7. Overmacht
In geval van overmacht is AdorableKidzz niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Voorraad
De voorraad van de webshop wordt real-time bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt de Klant door AdorableKidzz z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. AdorableKidzz zal binnen uiterlijk 14 dagen het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

9. Schadevergoeding
AdorableKidzz is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van AdorableKidzz. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door de Klant geleverde informatie.
Schade die naar het oordeel van de Klant het gevolg is van opzet of grove schuld van AdorableKidzz, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (14) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan AdorableKIdzz te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan AdorableKidzz ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien de Klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
Indien en voor zover AdorableKidzz aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koop en levering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 1.000,-.


10. Privacy
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van AdorableKidzz. AdorableKidzz verstrekt deze gegevens niet aan derden, maar gebruikt deze uitsluitend voor eigen doeleinden.

11. Wijziging
AdorableKidzz heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.


12. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
De Rechtbank Breda is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst.
De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met;
[email protected]

Naam ondernemer: AdorableKidzz
handelend onder de naam/namen: AdorableKidzz

Vestigings- & bezoekadres alleen op afspraak:

Amsteldijk Noord 141, 1422XZ Uithoorn

Retouradres:
Lisdoddestraat 140, 1433 WH Kudelstaart


Bereikbaar voor vragen of klachten via e-mail: [email protected]
(de telefonische klantenservice is met ingang van 2022 gestopt)


KvK-nummer: 62258745
Btw-identificatienummer: NL002077934B73